Pomorsko sportsko društvo

"Giričić"

Jedrenje
Ribolov1
Ribolov2
Ribolov3
PSD "Giričić"
Obala kralja Tomislava 12
21213 Kaštel Gomilica

Telefon: 021/223-344
Fax: 021/223-344
E-mail: giricic@giricic.hr

Uredovno vrijeme društva:
ponedjeljak - petak 08,00 - 14,00
srijeda                   17,30 - 19,30
subota                   08,00 - 10,00

Lučki kapetan:
Joško Dokić
GSM1: 099/2120841
GSM2: 099/4242555


Nadzorna web kamera

Samo za upravu PSD Giričić

Pomorsko sportsko društvo "Giričić"

Prije 2004. godine Klub je bio smješten u prostorijama, koje su izradili članovi Kluba uz materijalnu pomoć tadašnje RO „Jugovinil“. Prostorije su se nalazile na na sjeverozapadnoj obali poluotoka „Giričić“. Sastojale su se od kancelarije, prostorije za sastanke, skladišta, radione i boksova za opremu članova Kluba.

Na obali je bio veliki i mali navoz sa postrojenjem za izvlačenje brodova.

Zapadno od prostorija je RO „Jugovinil“ u sklopu uređenja svoje obale izradio nezaštićeno pristanište (uvalu) sa solidnom blok-obalom. U toj uvali je dio članova vezivao brodove. Vezovi članova Kluba su bili na drvenim provizorno fiksiranim pontonima ispred navoza i na istočnoj i sjeveroistočnoj obali poluotoka „Giričić“, a naknadno i na zapadnom nasipu RO „Jugovinil“.

Na inicijativu i pripremne radnje, koje je vodio Klub, 17.02.1998. Gradsko vjeće Kaštela donosi Odluku o prihvaćanju Detaljnog plana uređenja područja Giričić-K.Gomilica u kojem je obuhvaćena sportska lučica KŠR Giričić. 28.09.1999. Klub podnosi zahtjev za koncesiju za sportsku lučicu Giričić skupa sa zahtjevom „Osmerca“ (sada Marina Kaštela) za Servisnu bazu i komercijalnu marinu. 16.02.2001 (NN 13/2001) objavljeno je javno prikupljanje ponuda za koncesije na pomorskom dobru obuhvaćenom u Detaljnom planu uređenja, a nakon isteka roka prihvaćena je ponuda KŠR Giričić. 06.09.1999. potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji sa Hrvatskim veslačkim klubom Kaštela, kojim g.Josip Berket daje kredit članovima KŠR Giričić (57) u iznosu od 92.300 DEM za učešće u kupnji plutajućih pontona, a otplata kredita je donacija Hrvatskom veslačkom klubu Kaštela. Na taj način je omogućen početak rada na izgradnji sportske lučice KŠR Giričić. U 2000. godini je Klub postavio dva plutajuća pontonska gata na istočnoj strani poluotoka „Giričić“ (2. i 3. ponton) te 2003. još dva plutajuća pontonska gata (1. i 4. ponton), poslije „fangavanja“ istočne obale poluotoka „Giričić“.

25.05.2004. je sa Marina Kaštela sklopljen Ugovor o uređenju odnosa povodom iseljenja KŠR Giričić iz dosadašnjih prostorija. Nakon toga su porušene prostorije i navoz KŠR Giričić i na tom mjestu uređena obala za Marinu Kaštela. Klub se preselio u privremene prostorije na jugu restorana „Bimbijana“ i 4 kontejnera na sjeverozapanoj obali nove sportske lučice „Giričić“. Servis brodova članova Kluba je ugovoren sa Marina Kaštela po povoljnijim uvjetima. Tijekom 2004. i 2005. nasuta je sjeverna obala sportske lučice „Giričić“ i uređen prostor za suhe vezove.

15.11.2005. je sa Marina Kaštela sklopljen Ugovor o međusobnom uređenju odnosa povodom izhođenja koncesije KŠR Giričić, 09.03.2006. je Županijsko poglavarstvo donijelo Odluku o koncesiji za sportsku lučicu KŠR Giričić, a 29.03.2006. je potpisan Ugovor o koncesiji za sportsku lučicu KŠR Giričić. Djelatnost Kluba je : - sportski ribolov na moru - nautika - jedrenje - ronjenje - druge sportske djelatnosti na moru i u svezi sa morem Tijekom dosadašnjeg rada Klub se bavio sportskim ribolovom, jedrenjem, izgradnjom i vođenjem sportske lučice te organizacijom i opremanjem Kluba za obavljanje djelatnosti.

©2008 Pomorsko sportsko društvo "Giričić"